ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2018

|
18.12.2017

Μαρούσι 27-11-2018
Αρ. Πρωτ.: 22277

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας. (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017).

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στην κεντρική γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (ισόγειο), Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123 ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

Ωράριο παραλαβής αιτήσεων: 08:30 – 15:30.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105212043, 2105212153, 210-5212074, 2105212093.
Ημερομηνίας ανάρτησης: 18-12-2017 και ώρα 11:30

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019.