ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5532/04-03-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

|
03.09.2021

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή εισηγείται την πρόσληψη του ενός  (1) υποψηφίου για τη θέση ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ημερ.

Κατάθεσης

φακέλου

Ώρα

Κατάθεσης

φακέλου

Αριθμός Πρωτοκόλλου Θέση πλήρωσης
Μιαούλης Ελευθέριος 10/06/2021   ΚΠ13920/2021 – 10/6/2021 2η ΕΟΔΥ

και απόρριψη του άλλου υποψηφίου για το λόγω  μη υποβολής  αίτησης ,την υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 της προκήρυξης για την μη καταδίκη, την μη κατάθεσης πιστοποιητικού γέννησης η φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο βεβαίωσης άσκηση επαγγέλματος τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ημερ.

Κατάθεσης

φακέλου

Ώρα

Κατάθεσης

φακέλου

Αριθμός Πρωτοκόλλου Θέση πλήρωσης
1 ********* 08/03/2021     ΚΠ 12537/2021-25/05/2021 1η ΕΟΔΥ

image_print