ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων της υπ’αριθμ. 6913/24-03-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

|
25.05.2022

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσής- ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΔΥ