ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ49Τ46ΜΗΨ5-Ι38 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: 9130/28-04-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Ζ4Π46ΜΗΨ5-4ΑΚ 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: 9131/28-04-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΦΕΒ'20
ΑΔΑ: 9Η1Τ46ΜΗΨ5-Ι54 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α29/28-04-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε3Μ46ΜΗΨ5-ΞΞ0 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α28/28-04-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ AMOIBΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ αρ.64 Ν.4172/2013, ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΑΔΑ: 96ΧΓ46ΜΗΨ5-3ΞΕ 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α27/28-4-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ AMOIBΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ αρ.64 Ν.4172/2013, ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑΔΑ: 9ΚΓ746ΜΗΨ5-0ΚΖ 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α26/28-4-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω15Π46ΜΗΨ5-0ΨΜ 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: 9105/28-04-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Ο3Σ46ΜΗΨ5-ΖΨΥ 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: 9107/28-04-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜAΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ.
ΑΔΑ: ΨΩΕ446ΜΗΨ5-4ΛΑ 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: 9021ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ
ΑΔΑ: 68ΛΕ46ΜΗΨ5-2Β3 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 313/27-04-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ
ΑΔΑ: ΨΞΘ546ΜΗΨ5-ΒΧ0 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 314/27-04-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ICON GROUP
ΑΔΑ: ΨΗ2346ΜΗΨ5-ΝΦΓ 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 319/27-04-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - VODAFONE
ΑΔΑ: 6ΛΗ446ΜΗΨ5-ΞΦΓ 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 318/27-04-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΑΔΑ: ΩΦ1Θ46ΜΗΨ5-ΚΔΜ 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 316/27-04-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - METROLAB
ΑΔΑ: ΩΜ7346ΜΗΨ5-ΜΡΥ 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: XE 317/27-04-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 613 614 615 616 617 896