ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΝ8469ΗΜΛ-Π4Π 31.01.2017 Αρ. Πρωτ.: 100ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 99ΕΜ469ΗΜΛ-ΓΛΤ 31.01.2017 Αρ. Πρωτ.: 64ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 7ΜΝ1469ΗΜΛ-ΑΧΔ 31.01.2017 Αρ. Πρωτ.: 3353ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 67ΖΘ469ΗΜΛ-9ΗΘ 31.01.2017 Αρ. Πρωτ.: 1158ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ο3469ΗΜΛ-ΖΔΥ 31.01.2017 Αρ. Πρωτ.: 147ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω7Ψ2469ΗΜΛ-Φ60 31.01.2017 Αρ. Πρωτ.: 137ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Χ29469ΗΜΛ-17Ψ 31.01.2017 Αρ. Πρωτ.: 94ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Π05469ΗΜΛ-ΨΝΑ 31.01.2017 Αρ. Πρωτ.: 45ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΠΤ469ΗΜΛ-ΙΣ2 12.01.2017 Αρ. Πρωτ.: 115ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΒ0469ΗΜΛ-Ζ9Ω 29.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3349/ΔΙΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
ΑΔΑ: 631Μ469ΗΜΛ-ΣΔΠ 22.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3376ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΖΒ3469ΗΜΛ-ΚΛ4 22.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3364ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓΙΖ469ΗΜΛ-ΙΙΤ 21.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3340ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 9ΑΛΘ469ΗΜΛ-Τ4Ρ 21.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3341ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 7Σ3Θ469ΗΜΛ-ΘΕΘ 16.12.2016 Αρ. Πρωτ.: 3257ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 617 618 619 620 621 623