ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΑΔΑ: ΨΞΚΘ46ΜΗΨ5-Ε6Χ 22.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 32/21-1-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω0ΒΜ46ΜΗΨ5-Κ40 22.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 1150/22-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΠΥΤ46ΜΗΨ5-231 22.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 1157/22-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧΗ946ΜΗΨ5-3ΞΛ 22.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 1156/22-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α & ΣΙΑ ΕΕ
ΑΔΑ: ΨΙ9Σ46ΜΗΨ5-ΡΥΚ 22.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 31/21-1-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΙΦΕ46ΜΗΨ5-Υ7Ζ 22.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 1143/22-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΑΔΑ: ΩΣ9Π46ΜΗΨ5-Ω1Β 22.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 30/21-1-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨ1246ΜΗΨ5-ΒΙΣ 22.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 1144/22-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΑ: 68ΜΧ46ΜΗΨ5-ΑΩΘ 22.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 29/21-1-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΣΤΓ46ΜΗΨ5-1Α6 22.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 1148/22-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 64ΥΔ46ΜΗΨ5-8ΡΡ 22.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 1147-22-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - VETA Α.Ε.Β.Ε.
ΑΔΑ: ΩΘΡΨ46ΜΗΨ5-ΙΜΕ 22.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 28/20-1-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΟΤΝ46ΜΗΨ5-0ΡΗ 22.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 1146/22-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9Ζ846ΜΗΨ5-ΗΚ8 22.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 27/20-1-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΓΛΖ46ΜΗΨ5-Σ42 22.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 1145/22-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 618 619 620 621 622 859