ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
ΑΔΑ: 6ΛΦΒ469ΗΜΛ-ΜΝ1 01.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 4457ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΥΓΕΙΑ
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια-εγκατάσταση-παραμετροποίηση εξοπλισμού πληροφορικής
ΑΔΑ: Ψ9ΟΟ469ΗΜΛ-94Ι 01.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 4470ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤ’ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΤΟΥ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
ΑΔΑ: 6ΜΕΒ469ΗΜΛ-Φ5Λ 01.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 4466/1-11-2018ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 670Υ469ΗΜΛ-ΜΥ2 31.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 876-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΒΣΤ469ΗΜΛ-515 31.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 2985-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥ4Ι469ΗΜΛ-ΑΟΣ 30.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 699ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΟΡ469ΗΜΛ-ΗΕΙ 30.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 698ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΝΗ469ΗΜΛ-Ι3Ν 30.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 697ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΟΚ469ΗΜΛ-4ΓΨ 30.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 696ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΨΤ3Δ469ΗΜΛ-Ω17 30.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 695ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 7ΧΚΒ469ΗΜΛ-ΗΨΠ 30.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 694ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 9ΒΠΜ469ΗΜΛ-4ΚΔ 30.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 693ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧΕΠ469ΗΜΛ-ΜΛ5 30.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 692ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ)
ΑΔΑ: 9ΓΝΤ469ΗΜΛ-7ΨΤ 30.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 50-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ)
ΑΔΑ: 641Φ469ΗΜΛ-ΚΑΠ 29.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 3345-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 756 757 758 759 760 861