ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 7Δ4Ξ469ΗΜΛ-6Χ9 13.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 4535-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΒΛ7469ΗΜΛ-9ΧΕ 13.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 4432-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΠ8Ζ469ΗΜΛ-ΙΚΠ 13.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 4428-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 64ΜΗ469ΗΜΛ-Α69 13.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 4426-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 6ΑΠΔ469ΗΜΛ-Ε1Γ 12.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 753ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔ3Ε469ΗΜΛ-ΤΔΑ 12.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 752ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 7ΣΩΝ469ΗΜΛ-ΣΛΠ 09.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 751ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 9Ρ86469ΗΜΛ-ΔΦΑ 09.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 750ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΒΛ469ΗΜΛ-6ΝΣ 09.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 749ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΨΩΙΧ469ΗΜΛ-7ΩΡ 09.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 748ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΩΡΔΙ469ΗΜΛ-65Γ 09.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 747ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΚΞ469ΗΜΛ-ΣΒ1 09.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 746ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΨΗ91469ΗΜΛ-ΡΓ9 09.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 745ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 6Θ4Χ469ΗΜΛ-ΡΓΡ 09.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 744ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 78Π9469ΗΜΛ-ΨΥΛ 09.11.2018 Αρ. Πρωτ.: 9570-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 794 795 796 797 798 902