ΚΕΕΛΠΝΟ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ταξιδίων για τις ανάγκες του Ε.Ο.Δ.Υ.

|
27.05.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  για την παροχή υπηρεσιών ταξιδίων για τις ανάγκες του Ε.Ο.Δ.Υ.

CPV: 63515000-2: Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες

Χρόνος λήξης κατάθεσης προσφορών 11/06/2019
Χρόνος λήξης για την παροχή πληροφοριών 01/06/2019
Χρόνος ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 18/06/2019

image_print