ΚΕΕΛΠΝΟ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την επιδιορθωτική συντήρηση-επίβλεψη και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

|
01.11.2018

Μαρούσι 1-11-2018
Αρ. Πρωτ.: 4457
ΑΔΑ: 6ΛΦΒ469ΗΜΛ-ΜΝ1
ΑΔΑΜ: 18PROC003937074

Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την επιδιορθωτική συντήρηση-επίβλεψη και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018, ώρα 16:30)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00

image_print