ΚΕΕΛΠΝΟ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια-εγκατάσταση-παραμετροποίηση εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

|
01.11.2018

Μαρούσι 1-11-2018
Αρ. Πρωτ.: 4470
ΑΔΑ: Ψ9ΟΟ469ΗΜΛ-94Ι
ΑΔΑΜ: 18PROC003937004

Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια-εγκατάσταση-παραμετροποίηση εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018, ώρα 16:30)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00

image_print