ΚΕΕΛΠΝΟ

Διακήρυξη Συνοπτικού (πρόχειρου) Διαγωνισμού για την ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης μετ’ ανταλλακτικών για τα οχήματα και τα δίκυκλα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

|
01.11.2018

Μαρούσι 1-11-2018
Αρ. Πρωτ.: 4466
ΑΔΑ: 6ΜΕΒ469ΗΜΛ-Φ5Λ
ΑΔΑΜ: 18PROC003936460

Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού (πρόχειρου) Διαγωνισμού για την ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης μετ’ ανταλλακτικών για τα οχήματα και τα δίκυκλα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018, ώρα 16:30)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 15/11/2018 και ώρα 15:00

image_print