ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενιαία Υγεία

Γενικές Πληροφορίες

Η Ευρώπη καλείται να διαχειριστεί στην εποχή μας περισσότερα και πιο σύνθετα συμβάντα, που απειλούν τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Πολλές από αυτές τις απειλές συνδέονται με μη βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, υπενθυμίζοντας ότι η υγεία του ανθρώπου είναι στενά συνδεδεμένη και εξαρτημένη από  την υγεία των ζώων, των φυτών και των οικοσυστημάτων.

Η ανάγκη για διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των προαναφερόμενων τομέων καθίσταται  πιο επιτακτική από ποτέ και αποτυπώνεται στην επιστημονική προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας.

Τα οφέλη από την υιοθέτηση της επιστημονικής προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας στην αντιμετώπιση των ζωονόσων, των (επανα-) αναδυόμενων λοιμωδών νοσημάτων, των μη λοιμωδών νοσημάτων, της μικροβιακής αντοχής και της κλιματικής αλλαγής έχουν πλέον καταστεί σαφή σε διεθνές επίπεδο.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της Ενιαίας Υγείας, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσαν από κοινού  (Joint statement by European Union Agencies) την υποστήριξή τους στις Αρχές της Ενιαίας Υγείας και τη δέσμευσή τους για την εφαρμογή τους στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

Οι προτεραιότητες που τέθηκαν είναι οι ακόλουθες:

  1. Η ενίσχυση των επιστημονικών δεδομένων για δράσεις στο πλαίσιο της Ενιαίας Υγείας.
  2. Η ενσωμάτωση της προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας στους τομείς της εκτίμησης κινδύνου και της επιστημονικής συμβουλευτικής/έκδοσης επιστημονικών οδηγιών-πρωτοκόλλων.
  3. Η θέσπιση μηχανισμών διατομεακής συνεργασίας και η εναρμόνιση των συστημάτων επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης στην Ευρώπη στο πλαίσιο της Ενιαίας Υγείας.
  4. Η ενίσχυση των επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την Ενιαία Υγεία, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον επιτυχή σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή πρωτοβουλιών και πολιτικών για την Ενιαία Υγεία.

Επιδημιολογικά Δεδομένα