ΚΕΕΛΠΝΟ

Ραδόνιο

Γενικές Πληροφορίες

Αρμοδιότητες του Κ.ΕΠΙΧ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ (Κ.ΕΠΙΧ.) αποτελεί κομβικό γραφείο του Οργανισμού για την εξασφάλιση της διαρκούς και ομαλής λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ. Οι βασικές λειτουργίες του είναι η λήψη και η επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται με θέματα δημόσιας υγείας αλλά και η διαχείριση και η εκτίμηση κινδύνου, οξέων και άλλων συμβάντων Δημόσιας Υγείας. Οι πληροφορίες και τα αιτήματα στο Κ.ΕΠΙΧ προέρχονται από :

Το προσωπικό του Κ.ΕΠΙΧ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης σχεδίων και μνημονίων διαχείρισης και αντιμετώπισης συμβάντων που αφορούν στην Δημόσια Υγεία και προέρχονται από γνωστούς παθογόνους μικροοργανισμούς, από νεοαναδυόμενα νοσήματα είτε από ηθελημένη απελευθέρωση παραγόντων. Σημαντική είναι η εμπειρία του προσωπικού του Κ.ΕΠΙΧ από την συμμετοχή του σε ασκήσεις επί χάρτου σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Στις δράσεις του ανήκει και η συνεργασία με την τηλεφωνική γραμμή για το κάπνισμα 1142 καθώς και με την τηλεφωνική γραμμή για το AIDS 210-7222222.

Παρουσίαση του Γραφείου Εκτίμησης Κινδύνου και Αντιμετώπισης Οξέων Συμβάντων

Ιστορικό γραφείου

Σύμφωνα με το Ν.2071 (Άρθρο 26) Κ.Ε.Ε.Λ., ΠΔ 358/1992 (αρ.φ. 179) Οργάνωση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες Κ.Ε.Ε.Λ., Αριθ. Υ1/οικ.5028 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ., ένα από τα γραφεία που απαρτίζουν το Κ.Ε.Ε.Λ. είναι και το Γραφείο πρόληψης βιολογικών και τοξικών κινδύνων, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα παρεμβάσεων στην Κοινότητα. Το 2006, το γραφείο μετονομάστηκε με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ σε Γραφείο Εκτίμησης Κινδύνου και Αντιμετώπισης Οξέων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να διαχειρίζεται και να αντιμετωπίζει περιστατικά ηθελημένης απελευθέρωσης βιολογικών παραγόντων. Εκτός από τα περιστατικά που αφορούν σε ηθελημένη απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων, το γραφείο ασχολείται με θέματα ανάπτυξης σχεδίων για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Επιπλέον, είναι ενεργή η από κοινού συμμετοχή και συνεργασία του γραφείου στη διενέργεια ασκήσεων επί χάρτου και στο πεδίο, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δραστηριότητα – Ρόλος

Το Γραφείο Εκτίμησης Κινδύνου και Αντιμετώπισης οξέων συμβάντων δημόσιας υγείας ανήκει στο Κ.ΕΠΙΧ. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν περιστατικά ηθελημένης απελευθέρωσης βιολογικών παραγόντων, η οποία αποχτήθηκε ιδιαίτερα κατόπιν εκπαιδεύσεων του προσωπικού του γραφείου κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Βασικές δράσεις του γραφείου είναι :

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Δημοσιεύσεις

Βιβλιογραφία

  • «Οδηγός Αντιμετώπισης Ραδιολογικών-Βιολογικών & Χημικών Συμβάντων στο Νοσοκομείο» (Τόμος Α’ – Βιολογικοί Παράγοντες)
  • «Οδηγός Αντιμετώπισης Ραδιολογικών-Βιολογικών & Χημικών Συμβάντων στο Νοσοκομείο» (Τόμος Β’ – Χημικοί & Ραδιολογικοί Παράγοντες)
  • «Συνοπτικός οδηγός κλινικής αναγνώρισης και αντιμετώπισης μεταδοτικών νοσημάτων + παραγόντων ηθελημένης απελευθέρωσης»
  • «Handbook of Clinical Management of Communicable Diseases + Agents Of Deliberate Release»
[Στη συγγραφή του «Οδηγού Αντιμετώπισης Ραδιολογικών-Βιολογικών & Χημικών Συμβάντων στο Νοσοκομείο» (Τόμος Α’ – Βιολογικοί Παράγοντες) και του «Οδηγού Αντιμετώπισης Ραδιολογικών-Βιολογικών & Χημικών Συμβάντων στο Νοσοκομείο» (Τόμος Β’ – Χημικοί & Ραδιολογικοί Παράγοντες) συμμετείχε το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ενώ στη συγγραφή του «Συνοπτικού οδηγού κλινικής αναγνώρισης και αντιμετώπισης μεταδοτικών νοσημάτων + παραγόντων ηθελημένης απελευθέρωσης», καθώς και του αγγλικού «Handbook of Clinical Management of Communicable Diseases + Agents Of Deliberate Release» συμμετείχαν τα Γραφεία Ολυμπιακών Αγώνων, Ταξιδιωτικής Ιατρικής και Νοσοκομειακών Λοιμώξεων].

Επικοινωνία

  • Δρ. Ηλιόπουλος Δημήτρης, Υπεύθυνος Γραφείου       τηλ. 210-5212028
  • Κατσαρού Δήμητρα, Χημικός Μηχανικός, MSc           τηλ. 210-5212158
  • Παναγιωτοπούλου Βασιλική, Χημικός Μηχανικός         τηλ. 210-5212159

Γραμμή για τη δημόσια υγεία :

Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στα λοιμώδη νοσήματα αλλά και για λοιπά θέματα δημόσιας υγείας, σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιών, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ιδιωτικές κλινικές, αλλά και σε άλλους φορείς και ινστιτούτα όπως Περιφέρειες, ΓΓΠΠ, ΕΛΑΣ, ΠΥ, κ.ά.

Οι κλήσεις απαντώνται από γιατρούς ή νοσηλευτές και ειδικευμένο διοικητικό προσωπικό. Η τηλεφωνική επικοινωνία με το επιστημονικό προσωπικό του Κ.ΕΠΙΧ. δεν αντικαθιστά τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, αλλά συνιστά την αντιμετώπιση των περιστατικών στα πλαίσια της Δημόσιας Υγείας.