ΚΕΕΛΠΝΟ

Ημερίδα Διαπολιτισμικής Επάρκειας και Υπηρεσιών Υγείας

|
29.05.2024

 

Η ραγδαία αύξηση της μετανάστευσης και οι συνεχιζόμενες προσφυγικές ροές των τελευταίων δεκαετιών ανάγκασαν τα κατά τόπους συστήματα υγείας να προσαρμόσουν ανάλογα όχι μόνο τις υπηρεσίες τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτές προσφέρο-νται.

Η προσβασιμότητα και η ποιότητα της περίθαλψης για τους μετανάστες και πρό-σφυγες, άνδρες και γυναίκες, επηρεάζεται έντονα μεταξύ άλλων από τους γλωσσικούς φραγμούς και τις πολιτισμικές διαφορές. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι απαραίτητη στην υγειονομική περίθαλψη και αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα στη διαμόρφωση της σχέσης επαγγελματία υγείας και ασθενή/εξυπηρετούμενου. Ιδίως όταν η/ο επαγγελ-ματίας υγείας και ο εξυπηρετούμενος ή η εξυπηρετούμενη δεν μοιράζονται την ίδια γλώσσα, η αλληλεπίδραση μεταξύ τους είναι όχι μόνο πολύ περιορισμένη αλλά και τετα-μένη.

Στις περιπτώσεις αυτές, η συμμετοχή διερμηνέα άνδρα και γυναίκας ως τρίτο άτομο στη δυαδική σχέση επαγγελματία και εξυπηρετούμενου, εξυπηρετούμενης είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά και αναγκαία. Στις δομές υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και με-ταναστών που βρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια, βασικοί συντελεστές στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας είναι οι διερμηνείς άνδρες και γυναίκες που αποτελούν τη γέφυρα επικοινωνίας των στελεχών των δομών με τις εξυπηρετούμενες και τους εξυπη-ρετούμενους. Χωρίς τη συνεργασία μαζί τους, η παροχή υπηρεσιών δεν θα ήταν μόνο περιορισμένη αλλά ενδεχομένως και αδύνατη, εξαιτίας της έλλειψης αποτελεσματικής ε-πικοινωνίας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Δη-μόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διοργα-νώνει ημερίδα με θέμα: «Διαπολιτισμική επάρκεια και υπηρεσίες υγείας: Η συνεργασία

επαγγελματιών υγείας και διερμηνέων» στις 31 Μαΐου 2024 στο αμφιθέατρο «Ιωάννης Η. Κυριόπουλος» της Σχολής Δημοσίας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν πανεπιστημιακοί αλλά και επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που εργάζονται στο πεδίο, ώστε να αναπτυχθεί μια συζήτηση που θα συμ-βάλλει στην προσαρμογή των υπηρεσιών υγείας στις διαπολιτισμικές ανάγκες του σήμε-ρα, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστεί το «Πρωτόκολλο συνεργασίας επαγγελματιών υγεί-ας και διερμηνέων ανδρών και γυναικών» του ΕΟΔΥ.

Την ημερίδα θα χαιρετήσουν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Φωφώ Καλύβα, ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας Ηρακλής Μοσκώφ, η Γενική Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Στελλίνα Σιαράπη, ο Πρύτανης του Πανε-πιστημίου Δυτικής Αττικής καθ. Παναγιώτης Καλδής, η Κοσμήτορας της Σχολής Δημόσιας Υγείας καθ. Ελπίδα Πάβη, η Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας καθ. Ναΐρ-Τώνια Βασιλάκου και ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ καθ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.