ΚΕΕΛΠΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής της υπ’ αριθμ. 2/2018 Διακήρυξης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ανοικτού, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εμβολίων, προϋπολογισμού 184.652,00€ συμπεριλαμβανομενου Φ.Π.Α.., για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

|
15.10.2018

Μαρούσι 15-10-2018
Αρ. Πρωτ.: 16207_ΚΠ

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής της υπ’ αριθμ. 2/2018 Διακήρυξης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ανοικτού, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εμβολίων, προϋπολογισμού 184.652,00€ συμπεριλαμβανομενου Φ.Π.Α.., για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, ώρα 14:00)

image_print