ΚΕΕΛΠΝΟ

Προκήρυξη Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ (CPV: 09134100-9 πετρέλαιο ντίζελ, 09132100-4 αμόλυβδη βενζίνη)

|
03.08.2018

Μαρούσι 3-8-2018
Αρ. Πρωτ.: 3044

Θέμα: Προκήρυξη Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ (CPV: 09134100-9 πετρέλαιο ντίζελ, 09132100-4 αμόλυβδη βενζίνη)

(Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018, ώρα 14:30)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 10-9-2018 και ώρα 12:00μμ

image_print