ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου – Εθνική κατεύθυνση

|
12.02.2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου – Εθνική κατεύθυνση

(European Programme for Intervention Epidemiology Training, EPIET MS-track)

Γενικά για το πρόγραμμα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου (EPIET) ξεκίνησε το 1995, με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου καλά εκπαιδευμένων επιδημιολόγων πεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την ενίσχυση της εφαρμοσμένης επιδημιολογίας των μεταδοτικών νοσημάτων τόσο σε επίπεδο κρατών μελών (ΚΜ) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία στην επιδημιολογία πεδίου (διερεύνηση επιδημιών, επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων, εφαρμοσμένη έρευνα) με έμφαση και προσανατολισμό στην «πράξη δημόσιας υγείας». Απευθύνεται σε ιατρούς, επιδημιολόγους, νοσηλευτές, μικροβιολόγους, κτηνιάτρους, βιολόγους και άλλους επαγγελματίες των επιστημών υγείας ή κοινωνικών επιστημών με προηγούμενη εμπειρία στην επιδημιολογία και δημόσια υγεία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο συντονίζεται από το  Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), αποτελείται από δύο κατευθύνσεις, την κατεύθυνση European Union-track (EU-track) και την κατεύθυνση Member State – track (MS-track).

Στην κατεύθυνση EU-track,  οι εκπαιδευόμενοι (fellows) εργάζονται και εκπαιδεύονται για δύο έτη σε Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων μίας χώρας της ΕΕ διαφορετικής από τη δική τους, με την υποστήριξη του ECDC (κάλυψη μισθού και εξόδων παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων). Στην εθνική κατεύθυνση MS -track τα ΚΜ επιλέγουν εκπαιδευόμενο από το εργατικό δυναμικό του τομέα της δημόσιας υγείας της χώρας, ο οποίος εκπαιδεύεται στο πλαίσιο του EPIET στη δική του χώρα και το ECDC χρηματοδοτεί την συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Ο ΕΟΔΥ έχει την έγκριση του ECDC από το 2011, ως Κέντρο Εκπαίδευσης του προγράμματος EPIET και έχουν ορισθεί ως επιβλέποντες επιδημιολόγοι από τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα του ΕΟΔΥ.

Διαδικασία και στόχοι της εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα διαρκεί 24 μήνες, από το Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο 2026 και για το διάστημα αυτό ο εκπαιδευόμενος θα εργάζεται πλήρως στη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα του ΕΟΔΥ. Θα έχει έναν κύριο επιβλέποντα-επιδημιολόγο από τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος καθώς και έναν επιβλέποντα-συντονιστή από το EPIET (επίβλεψη εξ’ αποστάσεως) καθώς και επιμέρους επιβλέποντες για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του.

Στο τέλος των δύο ετών ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει:

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος EPIET ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που δεν ξεπερνούν το δέκα τοις εκατό (10%) της διάρκειας του προγράμματος. Αρχικά καλείται να παρακολουθήσει ένα εντατικό εισαγωγικό εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας τριών εβδομάδων σε μία ευρωπαϊκή χώρα μαζί με τους εκπαιδευόμενους από τις υπόλοιπες χώρες της ίδιας κοόρτης (cohort 2024).  Στη συνέχεια θα πρέπει να παρακολουθήσει επτά ή οκτώ ακόμη εκπαιδευτικά σεμινάρια διάρκειας μίας εβδομάδας το καθένα που οργανώνονται από το EPIET σε χώρες της ΕΕ κατά τη διάρκεια των δύο ετών εκπαίδευσης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους υποψηφίους

Οι υποψήφιοι του προγράμματος θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Πρόσθετα κριτήρια επιλογής

Μισθοδοσία και λοιπά έξοδα

Ο ΕΟΔΥ ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) δεν θα καταβάλλουν μισθό στον εκπαιδευόμενο. Ο μισθός του εκπαιδευόμενου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλεται από τον εργοδότη του. Όλα τα έξοδα παρακολούθησης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο εξωτερικό (συνολικά 10-11 εβδομάδες) θα καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων.

Υποβολή αίτησης και διαδικασία επιλογής

Ο ΕΟΔΥ έχει υποβάλει στο ECDC αίτημα για μία θέση εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα EPIET-Εθνικής κατεύθυνσης για το διάστημα 2024-2026, η οποία και εγκρίθηκε.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν

στα ακόλουθα e-mails: Κασσιανή Μέλλου, ΕPIET/EUPHEM supervisor: Κασσιανή Μέλλου k.mellou@eody.gov.gr, Αγγελική Κρίνη: a.krini@eody.gov.gr και Ειρήνη Χίνου: e.chinou@eody.gov.gr.

Η επιλογή του υποψηφίου θα γίνει από επιτροπή που θα συμπεριλαμβάνει τους επιβλέποντες του προγράμματος EPIET στη χώρα μας. Για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί επίσης συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης στα Αγγλικά από τους συντονιστές του προγράμματος στο ΕCDC.

Λήξη υποβολής αιτήσεων:      29 Φεβρουαρίου 2024 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/epiet-euphem

ή/και να απευθυνθείτε στο εξής τηλέφωνο:

Κασσιανή Μέλλου: 2105212369