ΚΕΕΛΠΝΟ

Ορθή Επανάληψη – Προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1715/17.01.2023

|
18.04.2023
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ Α1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ Α2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ Α3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσής- ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΔΥ. Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων/επιλαχόντων/απορριπτέων στο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΔΥ