ΚΕΕΛΠΝΟ

Προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3432/14.02.2023

|
16.03.2023

Κατά των προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσής – ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Δ.Υ