ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ5Σ46ΜΗΨ5-620 30.04.2020 Αρ. Πρωτ.: 9255ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΗΚΗ46ΜΗΨ5-ΛΣΗ 30.04.2020 Αρ. Πρωτ.: 9221/30-04-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΘΗΝΑ Δ.ΠΑΠΓΕΩΡΓΙΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ
ΑΔΑ: ΩΝ4946ΜΗΨ5-ΩΕ5 30.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 326/29-04-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΡ'20
ΑΔΑ: 6ΦΘΕ46ΜΗΨ5-Σ4Ζ 30.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α30/29-04-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Χ.ΒΕΡΕΜΗΣ-OTIS Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΑΔΑ: 6ΧΦΛ46ΜΗΨ5-248 30.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 324/29-04-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Χ.ΒΕΡΕΜΗΣ-OTIS Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΑΔΑ: Ω8ΠΖ46ΜΗΨ5-ΤΝΥ 30.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 325/29-04-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ
ΑΔΑ: ΩΥ2Λ46ΜΗΨ5-ΨΘΟ 29.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 322/28-04-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΑ: Ψ9ΙΧ46ΜΗΨ5-ΛΣΒ 29.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 320/28-04-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ
ΑΔΑ: ΩΣΧΦ46ΜΗΨ5-8Ο4 29.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 321/28-04-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΕΦ46ΜΗΨ5-ΙΒΧ 29.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 323/28-04-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ49Τ46ΜΗΨ5-Ι38 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: 9130/28-04-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Ζ4Π46ΜΗΨ5-4ΑΚ 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: 9131/28-04-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΦΕΒ'20
ΑΔΑ: 9Η1Τ46ΜΗΨ5-Ι54 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α29/28-04-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε3Μ46ΜΗΨ5-ΞΞ0 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α28/28-04-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ AMOIBΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ αρ.64 Ν.4172/2013, ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΑΔΑ: 96ΧΓ46ΜΗΨ5-3ΞΕ 28.04.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α27/28-4-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 760 761 762 763 764 1,044