ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚΑΓ46ΜΗΨ5-ΠΗΒ 23.07.2020 Αρ. Πρωτ.: 15961/22-07-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΓΓ46ΜΗΨ5-36Ι 23.07.2020 Αρ. Πρωτ.: 15960/22-07-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 611Γ46ΜΗΨ5-2ΓΣ 22.07.2020 Αρ. Πρωτ.: 15881/22-07-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΟΜΥ&ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΑΔΑ: 6ΞΥΙ46ΜΗΨ5-4Φ4 22.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 555/20-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (X-RAY)
ΑΔΑ: ΩΩΣ346ΜΗΨ5-Ρ3Ω 22.07.2020 Αρ. Πρωτ.: 15858ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 9ΗΒΞ46ΜΗΨ5-ΛΒΠ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: 15837/21-07-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΙ3246ΜΗΨ5-ΗΤΒ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: 15836/21-07-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΑΔΑ: ΩΝ1Ζ46ΜΗΨ5-ΔΑΚ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 556/21-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΟΜΥ &ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΑΔΑ: ΩΤΙΧ46ΜΗΨ5-ΠΛΨ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 559/21-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ADVANCED CONSULTING ΑΕ
ΑΔΑ: Ψ6Ο046ΜΗΨ5-ΒΜΗ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 545/17-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΤΝΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
ΑΔΑ: ΨΦΟΘ46ΜΗΨ5-ΞΛΙ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 546/17-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΥΜΒ.ΕΡΓΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 '910'
ΑΔΑ: Ω39Ο46ΜΗΨ5-ΑΔΩ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Β32/17-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΑΔΑ: ΨΥΘ146ΜΗΨ5-ΟΛ1 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 553/20-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΔΑ: 67ΥΡ46ΜΗΨ5-5ΩΠ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 554/20-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
ΑΔΑ: Ω1ΒΡ46ΜΗΨ5-ΖΑΥ 21.07.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 551/17-07-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 761 762 763 764 765 1,063