ΚΕΕΛΠΝΟ

Μελιοείδωση / Μάλη

Γενικές Πληροφορίες

Κλινική περιγραφή

Η μελιοείδωση, που ενδημεί κυρίως στην Ινδία και τη Ν.Α. Ασία, οφείλεται στη
Pseudomonas pseudomallei και μπορεί να λάβει τέσσερις κλινικές μορφές. Η
σηψαιμική μορφή χαρακτηρίζεται από συστηματικά συμπτώματα όπως πυρετός,
μυαλγίες, καφαλαλγία, διάρροια και στη συνέχεια ερύθημα προσώπου, φλυκταινώδες
εξάνθημα, λεμφαδενοπάθεια, πολυοργανική ανεπάρκεια. Η πνευμονική μορφή
εκδηλώνεται με πυρετό, ρίγος, λεμφαδενοπάθεια, φυσσαλιδώδες ή φλυκταινώδες
εξάνθημα και προσβολή του πνευμονικού περεγχύματος (βρογχοπνευμονία έως
νεκρωτική πνευμονία). Στην εντοπσμένη μορφή παρουσιάζεται τοπική φλεγμονή με
σχηματισμό έλκους και λευκωπών ή φαιών οζιδίων και σύστοιχη λεμφαδενίτιδα. Η
χρόνια πυώδης μορφή μπορεί να εκδηλωθεί έως πολλά χρόνια μετά την έκθεση με
αποστήματα του δέρματος, των σκελετικών μυών, του σπλήνα ή του ήπατος. Η μάλη
είναι κυρίως νόσος των αλόγων που οφείλεται στη Pseudomonas mallei και μόνο κατ’
εξαίρεση μπορεί να προσβάλει τον άνθρωπο με εκδηλώσεις όμοιες με αυτές της
εντοπισμένης και της χρόνιας πυώδους μορφής της μελιοείδωσης.

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

Κατάταξη του κρούσματος

Επιβεβαιωμένο

Κρούσμα με συμβατή κλινική εικόνα, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Ορισμός

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Δελτίο Δήλωσης