ΚΕΕΛΠΝΟ

Πανώλη

Γενικές Πληροφορίες

Κλινική περιγραφή

Η νόσος χαρακτηρίζεται από πυρετό, ρίγη, κεφαλαλγία, κακουχία, βαριά γενική
κατάσταση, λευκοκυττάρωση και εκδηλώνεται με μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες κύριες κλινικές μορφές:

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

Για πιθανό κρούσμα

Κατάταξη του κρούσματος

Ενδεχόμενο κρούσμα

Κρούσμα με συμβατή κλινική εικόνα.

Πιθανό κρούσμα

Κρούσμα με συμβατή κλινική εικόνα και με θετικά εργαστηριακά αποτελέσματα για
την διάγνωση πιθανού κρούσματος.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα

Κρούσμα που συμφωνεί με την κλινική περιγραφή και έχει επιβεβαιωθεί
εργαστηριακά.

Ορισμός

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Δελτίο Δήλωσης