ΚΕΕΛΠΝΟ

Πολυανθεκτικά Παθογόνα στα Νοσοκομεία – “Προκρούστης”

Γενικές Πληροφορίες

image_print

Α’ Περίοδος 10ος 2010 – 10ος 2012

Αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για λήψη μέτρων περιορισμού της διασποράς των ανθεκτικών στις καρβαπενέμες παθογόνων, το ΚΕΕΛΠΝΟ συγκρότησε την επιχειρησιακή ομάδα για την αντιμετώπιση της ενδημίας λοιμώξεων από πολυανθεκτικά παθογόνα στα νοσοκομεία, η οποία εκπόνησε το εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από πολυανθεκτικά Gram – αρνητικά παθογόνα [4] σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, “Προκρούστης”. Το σχέδιο αυτό, έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Νοέμβριο του 2010 και σταδιακά έχει επεκταθεί στα νοσοκομεία όλων των ΥΠΕ της χώρας. Κύριοι στόχοι του σχεδίου είναι:

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου δράσης «Προκρούστης», τα νοσοκομεία αποστέλλουν σε εβδομαδιαία βάση τέσσερις κατηγορίες λοιμώξεων: μικροβιαιμίες (πρωτοπαθείς και ενδαγγειακών καθετήρων), πνευμονίες (κοινότητας, ιδρυμάτων παροχής ιατρικής φροντίδας, νοσοκομειακές σε μη διασωληνωμένους ασθενείς και συνδεόμενες με τον αναπνευστήρα), λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος και λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου, που οφείλονται στα τρία πολυανθεκτικά Gram – αρνητικά παθογόνα (Klebsiella sp., Acinetobacter sp., Pseudomonas sp.), με αντοχή στις καρβαπενέμες.

Παράλληλα, στις 28 ημέρες μετά την πρώτη θετική καλλιέργεια αναζητείται και καταγράφεται η έκβαση της συγκεκριμένης λοίμωξης. Όταν δεν καταγράφεται κάποια από τις παραπάνω λοιμώξεις, τα νοσοκομεία αποστέλλουν μηδενική δήλωση.

Επιτήρηση τεσσάρων λοιμώξεων:

Από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram αρνητικά παθογόνα:

Δελτίο Υποχρεωτικής Δήλωσης Λοιμώξεων από Gram Αρνητικά Παθογόνα Ανθεκτικά στις Καρβαπενέμες Δελτίο Μηδενικής Δήλωσης Σχέδιο “Προκρούστης” (Αναλυτική παρουσίαση του Σχεδίου, Οκτώβριος 2010)

Πρώτα αποτελέσματα

Τα δελτία δήλωσης, τα οποία εστάλησαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ, προέρχονται από τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, καθώς και από τα στρατιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν και ανά μήνα κυμάνθηκαν μεταξύ 230 και 450, σε απόλυτο αριθμό.

Οι περισσότερες λοιμώξεις καταγράφηκαν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) (54,9%) και ακολούθησαν οι κλινικές του παθολογικού τομέα (27,4%) και τέλος του χειρουργικού τομέα (17,7%).

Αναφορικά με το είδος της λοίμωξης που καταγράφηκε, οι μικροβιαμίες και οι πνευμονίες ήταν οι συχνότερες και ανήλθαν σε ποσοστά 34,8% και 29,8% αντίστοιχα, ενώ ακολούθησαν οι ουρολοιμώξεις (21%) και οι λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου (14,4%). Ο συχνότερος τύπος πνευμονίας που καταγράφηκε ήταν η πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα (73,9%).

Από το σύνολο των απομονωθέντων στελεχών, η Klebsiella ήταν το συχνότερο παθογόνο (43,2%), με το Acinetobacter (35,9%) και την Pseudomonas (20,9%) να ακολουθούν.

Μεταξύ των στελεχών Klebsiella που απομονώθηκαν, η παραγωγή KPC (Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase) καταγράφηκε ως ο συνηθέστερος μηχανισμός αντοχής (84,4%), ενώ ο συνδυασμός KPC και VIM (Verona Integron-encoded metallo-beta-lactamase) καταγράφηκε σε ποσοστό 6,1%.

Η συνολική αδρή θνητότητα στις 28 ημέρες μετά την 1η θετική καλλιέργεια ανήλθε σε ποσοστό 35,7%. Η υψηλότερη θνητότητα καταγράφηκε μεταξύ των περιπτώσεων πνευμονίας και μικροβιαιμίας (44,9% και 40% αντίστοιχα). Στις ΜΕΘ η θνητότητα των λοιμώξεων που καταγράφηκε ανήλθε σε ποσοστό 43,6%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τον παθολογικό και το χειρουργικό τομέα ήταν 30,2% και 19,5% αντίστοιχα.

Η μέση επίπτωση που υπολογίστηκε από τα δεδομένα 64 νοσοκομείων για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2011, είναι 0,55 ανά 1000 ημέρες-νοσηλείας και κυμαίνεται μεταξύ των νοσοκομείων, από 0 έως 2,16 ανά 1000 ημέρες-νοσηλείας.

Συμπεράσματα – Το επόμενο βήμα

Τα αποτελέσματα της επιτήρησης των πολυανθεκτικών Gram – αρνητικών παθογόνων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης «Προκρούστης» και ιδιαίτερα η υψηλή επίπτωση, όσο και τα καταγραφόμενα υψηλά ποσοστά θνητότητας, αλλά και παράτασης της νοσηλείας πέραν των 28 ημερών μετά την πρώτη απομόνωση του παθογόνου μικροοργανισμού, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου λοιμώξεων και περιορισμού διασποράς των εν λόγω παθογόνων. Προς την κατεύθυνση αυτή επικεντρώνονται πλέον οι προσπάθειες του ΚΕΕΛΠΝΟ, σε συνεργασία με τα ελληνικά νοσοκομεία και τις αρμόδιες ΥΠΕ της χώρας. Η έμφαση στην παρέμβαση και στην επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων ελέγχου λοιμώξεων [2,8] βρίσκεται στο επίκεντρο των δράσεων που προγραμματίζονται. Ειδικότερα, η παρακολούθηση της εξασφάλισης συνθηκών απομόνωσης για τη νοσηλεία ασθενών με λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικά παθογόνα, καθώς και της τήρησης των προφυλάξεων επαφής και των κανόνων υγιεινής των χεριών, θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, με δείκτη τη μείωση της επίπτωσης των συγκεκριμένων λοιμώξεων.

B’ Περίοδος 11ος 2012 – 7ος 2014

Επιτήρηση βακτηριαιμιών από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram αρνητικά παθογόνα

Επιτήρηση συμμόρφωσης στις προφυλάξεις επαφής και κυρίως τον φυσικό διαχωρισμό των ασθενών στα κλινικά τμήματα εκτός ΜΕΘ.

Δελτίο δήλωσης βακτηριαιμίας Δελτίο μηδενικής δήλωσης βακτηριαιμίας Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης βακτηριαιμίας Επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση λοιμώξεων απο πολυανθεκτικά Gram – αρνητικά παθογόνα (Νοέμβριος 2012) Μηνιαίο δελτίο παρέμβασης Πίνακας εφαρμογής μέτρων προφύλαξης επαφής

Γ’ Περίοδος 7ος 2014

Στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου (Αρ. Νόμου 4208- άρθρο 21, ΦΕΚ 252-18/11/2013) και της Υπουργικής Απόφασης “Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας” (ΦΕΚ 388 -18/2/2014) οι δύο δείκτες που ήδη επιτηρούνται από τα νοσοκομεία στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης “Προκρούστης” εντάσσονται πλέον στην υποχρεωτική επιτήρηση (έναρξη της επιτήρησης από τον Ιούλιο του 2014).

Οι δείκτες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

Κάθε δείκτης περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:

Δείκτης επίπτωσης βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς

Δείκτης επίπτωσης βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα Δελτίο δήλωσης επίπτωσης βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα Δελτίο μηδενικής δήλωσης βακτηριαιμίας Επίπτωση βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα επεξηγήσεις στο δελτίο

Δείκτης συμμόρφωσης στις προφυλάξεις επαφής

Εργαλείο επιτήρησης της εφαρμογής των προφυλάξεων επαφής Συμμόρφωση στις προφυλάξεις επαφής – Δελτίο δήλωσης Συμμόρφωση στις προφυλάξεις επαφής – Επεξηγήσεις στο δελτίο Συμμόρφωση στις προφυλάξεις επαφής – Ορισμοί

Δείκτης επιτήρησης Μικροβιακής Αντοχής

Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής – Ορισμοί Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής – Δελτία

Δείκτης Επιτήρησης Κατανάλωσης Αντιβιοτικών στο Νοσοκομείο

Υπολογιστικό Εργαλείο Κατανάλωσης Αντιβιοτικών Μικροβιακή Αντοχή και Κατανάλωση Αντιβιοτικών Επικαιροποίηση της επιτήρηση για την κατανάλωση και τη χρήση αντιβιοτικών στο νοσοκομειακό περιβάλλον Επικαιροποιημένο Δελτίο Καταγραφής Κατανάλωσης Αντιβιοτικών Εγκύκλιος για τη χρήση των Αντιβιοτικών στα Νοσοκομεία Δελτίο συνταγογράφησης υπό περιορισμό προωθημένων αντιβιοτικών Δελτίο αιτιολόγησης συνέχισης ΧΑΠ

5ος δείκτης: Σημειακός Επιπολασμός Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Χρήσης Αντιβιοτικών

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας & Κατευθυντήριων Οδηγιών Εργασίας για τη Συλλογή Δεδομένων Εγχειρίδιο Κριτηρίων και Κατευθυντήριων Οδηγιών Εργασίας για την Ανίχνευση, Εντόπιση και Καταγραφή των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Οργανωτικές και Διοικητικές Διευθετήσεις (Πρότυπα Εγγράφων και Επιστολών) Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies) Έντυπο 1: Συλλογή Δεδομένων Νοσοκομείου Έντυπο 2: Δήλωση Κλινικών Νοσοκομείου Έντυπο 3: Συλλογή Δεδομένων Ασθενούς Έντυπο 4: Λίστα Ασθενών Κλινικής Βοηθητική Ομάδα ενημέρωσης και επικοινωνίας – Helpdesk για την Εθνικής Εμβέλειας Καταγραφή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Χρήσης Αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία Οδηγίες σύνδεσης με την αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Κρήτης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα PPS 2016 (webinar) Σύντομη περιγραφή διαδικασίας σημειακής καταγραφής

 

Σχετικά έγγραφα

Οδηγίες για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (2015) Πίνακας καταγραφής ημερών νοσηλείας (word) Πίνακας καταγραφής ημερών νοσηλείας (excel)
image_print