ΚΕΕΛΠΝΟ

Πυρετός Q

Γενικές Πληροφορίες

Οξεία Λοίμωξη

Κλινική περιγραφή

Εμπύρετη νόσος που συνήθως συνοδεύεται από ρίγη, μυαλγίες, κακουχία, και οπισθοβολβική κεφαλαλγία. Σε βαριά νόσηση μπορεί να υπάρχει οξεία ηπατίτιδα, πνευμονία και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Συνήθη παρακλινικά ευρήματα είναι οι αυξημένες τρανσαμινάσες και ευρήματα στην ακτινογραφία θώρακα. Συχνά η οξεία λοίμωξη διαδράμει ασυμπτωματικά.

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

Για διάγνωση πιθανού κρούσματος

Κατάταξη του κρούσματος

Πιθανό

Κρούσμα με συμβατή κλινική εικόνα που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια διάγνωσης του πιθανού κρούσματος (βλέπε παραπάνω) ή έχει επιδημιολογική σύνδεση με εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Επιβεβαιωμένο

Κρούσμα με συμβατή κλινική εικόνα που έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Ορισμός

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Δελτίο Δήλωσης