ΚΕΕΛΠΝΟ

Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια (vCJD)

Γενικές Πληροφορίες

Παραλλαγή νόσου CREUTZFELDT – JAKOB (v-CJD)

Προϋποθέσεις

Κλινικά κριτήρια

Διαγνωστικά κριτήρια

Διαγνωστικά κριτήρια για δυνητικό ή πιθανό κρούσμα:

Διαγνωστικά κριτήρια για επιβεβαίωση κρούσματος:

Επιδημιολογικά κριτήρια

Επιδημιολογική σύνδεση με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο (π.χ. μετάγγιση αίματος)

  1. κατάθλιψη, άγχος, απάθεια, παραίτηση, παραισθήσεις
  2. σε αυτά περιλαμβάνονται τόσο ο εμφανής πόνος όσο και η δυσαισθησία
  3. η τυπική μορφή του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος στην σποραδική μορφή της CJD συνίσταται σε γενικευμένα περιοδικά σύνδρομα, περίπου ένα ανα δευτερόλεπτο. Αυτά μπορεί να εμφανίζονται μερικές φορές στα τελευταία στάδια της v CJD.
  4. η βιοψία των αμυγδαλών δεν συστήνεται σαν μέθοδος ρουτίνας ή σε περιστατικά με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα τυπικό της σποραδικής μορφής της CJD αλλά μπορεί να είναι χρήσιμη σε ύποπτα κρούσματα v CJD στα οποία τα κλινικά χαρακτηριστικά είναι συμβατά με v CJD και η MRI δεν δείχνει υψηλό αμφίπλευρο σήμα από τον οπίσθιο θάλαμο (pulvinar signal)

Κατάταξη κρούσματος

Α. Δυνητικό κρούσμα

Κάθε άτομο που πληροί τις προϋποθέσεις ΚΑΙ ικανοποιεί τα κλινικά κριτήρια ΚΑΙ αρνητικό ΗΕΓ για σποραδική μορφή της CJD (v-CJD).

B. Πιθανό κρούσμα

Κάθε άτομο που πληροί τις προϋποθέσεις ΚΑΙ ικανοποιεί τα κλινικά κριτήρια ΚΑΙ αρνητικό ΗΕΓ για σποραδική μορφή της CJD (v-CJD) ΚΑΙ θετική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού σε MRI

ή

Κάθε άτομο που πληροί τις προϋποθέσεις ΚΑΙ θετική βιοψία της αμυγδαλής

Γ. Επιβεβαιωμένο κρούσμα

Κάθε άτομο που πληροί τις προϋποθέσεις ΚΑΙ ικανοποιεί τα διαγνωστικά κριτήρια για επιβεβαίωση κρούσματος.

Ορισμός

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Δελτίο Δήλωσης