ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 9ΛΣΩ46ΜΗΨ5-5ΟΒ 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: 2309/04-02-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 9ΩΑΙ46ΜΗΨ5-Θ4Β 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: 2310/04-02-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 9ΛΞΔ46ΜΗΨ5-6Τ8 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: 2308/04-02-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑΔΑ: 6ΣΩΤ46ΜΗΨ5-ΕΜΖ 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 72/4-2-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΔΑ: 9ΤΤΛ46ΜΗΨ5-ΠΝ2 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 64/3-2-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΜ3Ν46ΜΗΨ5-3Φ8 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: 2307/04-02-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛ9Ε46ΜΗΨ5-ΞΛ1 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: 2221/04-02-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΚΗ546ΜΗΨ5-ΨΤΡ 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: 2220/04-02-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Ζ0Θ46ΜΗΨ5-Α3Χ 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: 2222/04-02-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΔΑ: ΨΘΨΒ46ΜΗΨ5-9ΟΜ 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 63/3-2-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΡΙΤΣΩΝΑΣ
ΑΔΑ: 62ΞΗ46ΜΗΨ5-ΦΝΒ 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 62/3-2-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΓΚΡΙΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ
ΑΔΑ: 6ΚΔΧ46ΜΗΨ5-Λ6Ε 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 61/3-2-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑΔΑ: ΨΚΕΒ46ΜΗΨ5-Τ9Η 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 60/3-2-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - FORTHNET A.E.
ΑΔΑ: 6ΣΥ146ΜΗΨ5-ΥΛΦ 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 59/3-2-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΓ
ΑΔΑ: 64ΛΠ46ΜΗΨ5-9Ω5 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 58/3-2-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 797 798 799 800 801 1,044