ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΑΣΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ
ΑΔΑ: Ψ40946ΜΗΨ5-ΠΞ6 05.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 125/05-06-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΙΡΣ46ΜΗΨ5-Ι4Χ 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4235/04-06-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ97Ε46ΜΗΨ5-ΟΙΙ 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4231/04-06-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΒΑ46ΜΗΨ5-79Ο 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4230/04-06-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΚΒΧ46ΜΗΨ5-ΘΑΝ 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4225/04-06-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 946Ι46ΜΗΨ5-2Λ9 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4236/04-06-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΨΠ46ΜΗΨ5-ΞΘ8 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4228/04-06-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΔΔ46ΜΗΨ5-4ΛΦ 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4229/04-06-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 970Θ46ΜΗΨ5-ΑΔΔ 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4226/04-06-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΗ3Δ46ΜΗΨ5-ΙΣ9 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4233/04-06-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΑΔ46ΜΗΨ5-ΚΔΡ 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4232/04-06-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 9ΨΙΦ46ΜΗΨ5-ΧΨΒ 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4224/04-06-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΑΙΟΥ 2019
ΑΔΑ: 6ΓΥΥ46ΜΗΨ5-Ζ5Σ 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 117/04-06-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΑ: ΩΙΤΛ46ΜΗΨ5-ΗΕΗ 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 115ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΜΑΙΟΥ 2019
ΑΔΑ: 9Π1Π46ΜΗΨ5-ΥΡ6 04.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 116/03-06-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 799 800 801 802 803 978