ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ
ΑΔΑ: Ψ9ΙΗ46ΜΗΨ5-Μ44 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 57/3-2-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - SPINWORKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΑΔΑ: 68ΣΞ46ΜΗΨ5-ΕΚΡ 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 56/3-2-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ ΑΕ
ΑΔΑ: 67Μ546ΜΗΨ5-ΗΧΕ 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 55/3-2-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑΔΑ: Ω9ΞΠ46ΜΗΨ5-Μ7Ξ 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 54/31-1-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΔΑ: Ω8ΟΣ46ΜΗΨ5-ΓΦΥ 04.02.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 53/31-1-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜΚΦ46ΜΗΨ5-ΔΣΠ 03.02.2020 Αρ. Πρωτ.: 2136/03-02-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Ο7Φ46ΜΗΨ5-ΠΣΒ 03.02.2020 Αρ. Πρωτ.: 2135/03-02-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞΜΨ46ΜΗΨ5-Ι3Ι 31.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 2087/31-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΝ1Π46ΜΗΨ5-4Ω9 31.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 2056/31-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑΔΑ: 6ΝΩΣ46ΜΗΨ5-5Ψ0 31.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α3/30-1-2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Ζ4Γ46ΜΗΨ5-ΙΙΒ 30.01.2020 Αρ. Πρωτ.: 1949/30-01-2020ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΚΑΕ
ΑΔΑ: 6ΦΩΧ46ΜΗΨ5-29Η 30.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 42/23-01-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΤΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Β
ΑΔΑ: ΨΤ9Π46ΜΗΨ5-66Γ 30.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 49/29-01-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΗ ΠΕΔΥ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΑΔΑ: Ω6Δ646ΜΗΨ5-Δ5Τ 30.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 50/29-01-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΥΔΑΠ ΞΕΝΩΝΑΣ
ΑΔΑ: Ψ36Θ46ΜΗΨ5-ΝΧ0 30.01.2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 52/29-01-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 798 799 800 801 802 1,044