ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 6Ρ6Ζ469ΗΜΛ-ΞΟΗ 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 647ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 7Μ7Υ469ΗΜΛ-ΤΜΧ 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 646ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 66ΝΠ469ΗΜΛ-4ΣΧ 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 4178-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΨΦΥΥ469ΗΜΛ-ΣΣΞ 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 649ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 6Θ58469ΗΜΛ-297 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 645ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 78ΟΔ469ΗΜΛ-ΨΝ2 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 644ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΞΟ469ΗΜΛ-Β3Λ 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 643ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ω38Β469ΗΜΛ-ΚΚ1 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 642ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞ9Ε469ΗΜΛ-ΨΧΠ 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 641ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 6Μ13469ΗΜΛ-ΟΨΑ 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 640ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΨΤ1Π469ΗΜΛ-ΟΛΖ 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 648ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 65ΓΤ469ΗΜΛ-ΟΩΠ 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 639ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ω2ΖΦ469ΗΜΛ-ΕΕ8 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 638ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 6ΜΘΙ469ΗΜΛ-ΠΗΥ 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 637ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΩΔ469ΗΜΛ-Ν9Χ 19.10.2018 Αρ. Πρωτ.: 636ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 798 799 800 801 802 898