ΚΕΕΛΠΝΟ

Food and Waterborne Diseases Antimicrobial Resistance – Reference Laboratory Capacity (FWD AMR-RefLabCap)

Ο σκοπός του Προγράμματος Foodand Waterborne Diseases Antimicrobial ResistanceReference Laboratory Capacity (FWD AMR-RefLabCap) είναι η ενίσχυση του συντονισμού, η υποστήριξη και η οικοδόμηση δυνατοτήτων των εθνικών μικροβιολογικών κέντρων αναφοράς στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  όσον αφορά στη μελέτη και επιτήρηση της  μικροβιακής αντοχής της Salmonella spp. και του Campylobacter spp., που απομονώνονται σε κλινικά δείγματα.

Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου, δημιουργείται ένα δίκτυο εθνικών εργαστηρίων αναφοράς δημόσιας υγείας που εστιάζει στη μικροβιακή αντοχή  τροφιμογενών παθογόνων μικροβίων.

Η εύρυθμη λειτουργία των εθνικών μικροβιολογικών εργαστηρίων αναφοράς  είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της δράσης για την αποτελεσματική καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, όπως ορίζεται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ενιαία  Υγεία κατά της Μικροβιακής Αντοχής COM(2017)339 και στην Απόφαση (ΕΕ) 1082/2013 για σοβαρές διασυνοριακές υγειονομικές απειλές. Το έργο θα παρέχει μια σειρά από δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, όπως κατάρτιση, προγράμματα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας (EQA) και δραστηριότητες δικτύωσης για τη βελτίωση της λειτουργίας των εργαστηρίων αναφοράς δημόσιας υγείας. Στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργίας των εργαστηρίων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία. Αυτές οι δραστηριότητες θα συμπληρώσουν τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) για την επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής  σε λοιμώξεις σε ανθρώπους από Salmonella spp. και Campylobacter spp.

Το Πρόγραμμα FWD AMR-RefLabCap ξεκίνησε ως ένα τετραετές Πρόγραμμα  από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (CHAFEA),  (από  τον Απρίλιο του 2021 ο νέος Εκτελεστικός Οργανισμός Υγείας και Ψηφιακής Εκτελεστικής Υπηρεσίας -HaDEA έχει αναλάβει για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων DG SANTE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και σε στενή συνεργασία με το ECDC.

Το Statens Serum Institut (SSI) και το Τechnical University της Δανίας (DTU) είναι οι ανάδοχοι του τετραετούς έργου (2021-2024).

Η Ελλάδα συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα ως χώρα προτεραιότητας (priority country). Συγκεκριμένα εκπροσωπείται από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Κέντρο Αναφοράς Campylobacter spp.) και το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών, Σιγκελλών, δονακίων χολέρας, Λιστέριας και λοιπών εντεροπαθογόνων (Κέντρο Αναφοράς Salmonella spp.)

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://www.fwdamr-reflabcap.eu/

 

Ερωτηματολόγιο χαρτογράφησης και αξιολόγησης της δυνατότητας  ανίχνευσης και χαρακτηρισμού  Salmonella spp και Campylobacter spp.,  σε κλινικά καλλιεργήματα, των ελληνικών κλινικών  μικροβιολογικών εργαστηρίων

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Προγράμματος, η χώρα μας κλήθηκε να αποστείλει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ανίχνευσης και χαρακτηρισμού Salmonella spp. και Campylobacter spp. σε κλινικά καλλιεργήματα των κλινικών  μικροβιολογικών εργαστηρίων της. Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν με τη χρήση ημι-δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο έπρεπε να συμπληρωθεί από όλα τα εργαστήρια.

Το ερωτηματολόγιο περιείχε 42 ερωτήσεις γενικού περιεχομένου ίδιες σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Η καταγραφή είχε ως στόχο την περιγραφή των δυνατοτήτων, αλλά και των αδυναμιών, των κλινικών εργαστηρίων της χώρας μας που αφορούν στην ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό της Salmonella spp. κα του Campylobacter spp. ως προς τη μικροβιακή αντοχή. Τελικός στόχος είναι η βελτίωση της εργαστηριακής επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής των δύο αυτών παθογόνων μικροοργανισμών.

Η συνοπτική έκθεση που συντάχθηκε βρίσκεται εδώ.