ΚΕΕΛΠΝΟ

COVID-19 – Οδηγίες για Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

|
13.03.2020

Όλο το προσωπικό υπηρεσιών υγείας που εργάζεται σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) πρέπει να φοράει ΑΠΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ κατά τη διάρκεια παραμονής του στα ΤΕΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (www.eody.gov.gr). Επίσης, το προσωπικό υπηρεσιών υγείας εκτός ΤΕΠ, που είναι πιθανόν να διαχειριστεί ασθενή με αναπνευστική λοίμωξη, ανεξάρτητα αιτιολογίας, πρέπει να φοράει ΑΠΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ. Οι ιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό υπηρεσιών υγείας πρέπει να ενημερώνονται για τον ορισμό κρούσματος λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό από την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (www.eody.gov.gr).

 

  1. Διαλογή, αναγνώριση και απομόνωση ύποπτου κρούσματος με λοίμωξη COVID-19

Η διαλογή έχει ως στόχο την έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό, την αξιολόγηση της βαρύτητας της λοίμωξης, τον περιορισμό της διασποράς του ιού σε άλλους ασθενείς, επισκέπτες, και το προσωπικό υπηρεσιών υγείας και την προστασία των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη.

Η διαλογή πρέπει να γίνεται πριν την είσοδο στο ΤΕΠ, και συγκεκριμένα στην εξωτερική είσοδο του νοσοκομείου (οικίσκος). Ο οικίσκος πρέπει να διαθέτει κατάλληλη αφίσα για την ενημέρωση των προσερχομένων. Εκεί, εκπαιδευμένο προσωπικό υποβάλλει ερωτήσεις σύμφωνα με τον ορισμό κρούσματος. Στη συνέχεια και αφού χορηγηθεί απλή χειρουργική μάσκα στους ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια ύποπτου κρούσματος, αυτοί μεταφέρονται σε ξεχωριστό χώρο αναμονής και εξέτασης (απομόνωση) με διαθέσιμη υποδομή και υλικά για την εφαρμογή υγιεινής των χεριών και αναπνευστικής υγιεινής, αν γίνεται χωρίς να περάσουν από το ΤΕΠ, και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης διασποράς του ιού. Επίσης για την καλύτερη διαλογή και έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων κρουσμάτων, συστήνεται να υπάρχει μόνο μία ανοιχτή είσοδος για την προσέλευση των ασθενών.

 

  1. Διαχείριση ύποπτου κρούσματος με λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARSCoV-2

 

Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος, πρέπει να εφαρμόζονται τα παρακάτω:  

  1. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς της λοίμωξης από τον ιό SARSCoV-2

 

3.1. Βασικές προφυλάξεις

Οι βασικές προφυλάξεις περιλαμβάνουν την υγιεινή των χεριών και την αναπνευστική υγιεινή, τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας ανάλογα με τον εκτιμώμενο κίνδυνο, την ορθή διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων, την αποκομιδή μολυσματικών υλικών, την καθαριότητα και την απολύμανση επιφανειών καθώς και την αποστείρωση του ιατρικού εξοπλισμού και του ιματισμού που χρησιμοποιείται στον ασθενή.

Η εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων αναπνευστικής υγιεινής είναι ιδιαίτερα σημαντική:

Σημειώνεται ότι η ορθή και συστηματική χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας και η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών είναι κρίσιμης σημασίας για τη μείωση της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών.

Επίσης, ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών με απορρυπαντικό και νερό καθώς και η χρήση των κοινών απολυμαντικών (π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου) είναι επαρκής. Η διαχείριση του ιματισμού, των σκευών εστίασης και των μολυσματικών απορριμμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συνήθεις και προκαθορισμένες διαδικασίες ασφαλείας.

 

3.2. Επιπρόσθετες προφυλάξεις για τη διαχείριση περιστατικού με πιθανή λοίμωξη από τον ιό SARSCoV-2

Προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων

 

Αερογενείς προφυλάξεις

Χειρισμοί που μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα (π.χ. ενδοτραχειακή διασωλήνωση, μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός, τραχειοτομή, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, βρογχοσκόπηση, χρήση AMBU) σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης κορωνοϊών.

Οι επαγγελματίες υγείας που διενεργούν χειρισμούς με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος θα πρέπει να εφαρμόζουν:

Οι χειρισμοί αυτοί θα πρέπει να διενεργούνται σε επαρκώς αεριζόμενο θάλαμο ή σε θάλαμο αρνητικής πίεσης εάν είναι εφικτό. Ο αριθμός των επαγγελματιών υγείας στο θάλαμο, θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο.

 

Διάρκεια εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και πρόληψης της διασποράς

Οι βασικές προφυλάξεις πρέπει να εφαρμόζονται συστηματικά και σε κάθε περίπτωση. Τα πρόσθετα μέτρα των προφυλάξεων επαφής και σταγονιδίων θα πρέπει να εφαρμόζονται όλο το διάστημα που ο ασθενής είναι συμπτωματικός.

 

Σημείωση: Οι παρούσες οδηγίες μπορεί να αναθεωρηθούν, με βάση τα νέα επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα της λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό.   

image_print