ΚΕΕΛΠΝΟ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση»
|
24.12.2020
1 2 3 15