ΚΕΕΛΠΝΟ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την επιδιορθωτική συντήρηση-επίβλεψη και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
|
01.11.2018
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια-εγκατάσταση-παραμετροποίηση εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
|
01.11.2018
1 2 3 7