ΚΕΕΛΠΝΟ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής της υπ’ αριθμ. 2/2018 Διακήρυξης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ανοικτού, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εμβολίων, προϋπολογισμού 184.652,00€ συμπεριλαμβανομενου Φ.Π.Α.., για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
|
15.10.2018
1 2 3 4 7