ΚΕΕΛΠΝΟ

JA ImpleMENTAL

Περισσότερα από ένα στα έξι άτομα σε χώρες της ΕΕ αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας. Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την πανδημία του COVID-19, εξελίσσεται μια πιο σιωπηλή πανδημία, αυτή της ψυχικής υγείας, που πλήττει όλους αλλά περισσότερο τους πλέον ευάλωτους μεταξύ αυτών, τους νέους, τους ηλικιωμένους και τους επαγγελματίες υγείας. Πολλά Κράτη Μέλη έχουν επενδύσει στην υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ως μέρος των προγραμμάτων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται να ενισχύσει τα Κράτη Μέλη στις δράσεις τους για την Ψυχική Υγείας μέσω της συγχρηματοδότησης της Ευρωπαικής Κοινής Δράσης JA ImpleMENTAL που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και έχει τριετή διάρκεια. Ο ΕΟΔΥ που έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Υγείας ως Εθνική Αρμόδια Αρχή έχει αναλάβει τον ευρωπαϊκό συντονισμό της Κοινής Δράσης, και έχει αναπτύξει και συντονίζει ένα εκτενές δίκτυο 135 ατόμων από 39 φορείς που εργάζονται για την υλοποίηση πάνω από 25 πιλοτικών εφαρμογών στις 21 ευρωπαϊκές χώρες που μετέχουν στη δράση.
Ο ΕΟΔΥ επιπλέον συντονίζει δύο συμβουλευτικές επιτροπές του έργου την Επιτροπή Πολιτικής των Κρατών Μελών (Member States Policy Committee) που διασφαλίζει τη δέσμευση των εθνικών υπουργείων στην υλοποίηση των δύο βέλτιστων πρακτικών και το Φόρουμ των Ενδιαφερόμενων Φορέων (Stakeholder Forum) οπού μετέχουν εκπρόσωποι των μεταλύτερων ευρωπαϊκών φορέων (EUCOMS, EUFAMI, Euro Healthnet, GAMIANEurope, IASP, MHE, EAAD, EUPHA Public mental health section, ENUSP, EPA) & του WHO Europe και του OECD , επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους φορείς να εκθέσουν τις απόψεις τους, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες τους και να παρέχουν συμβουλές, τόσο σε πρακτικά θέματα όσο και σε ζητήματα για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι