ΚΕΕΛΠΝΟ

JA ImpleMENTAL

Περισσότερα από ένα στα έξι άτομα σε χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την πανδημία της COVID-19, εξελίχθηκε μια σιωπηλή πανδημία, αυτή της ψυχικής υγείας, που πλήττει όλους αλλά περισσότερο τους πλέον ευάλωτους μεταξύ αυτών, τους νέους, τους ηλικιωμένους και τους επαγγελματίες υγείας. Πολλά Κράτη Μέλη έχουν επενδύσει στην υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ως μέρος των προγραμμάτων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας.

Υπό το φως των παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαικής Κοινής Δράσης JA ImpleMENTAL προκειμένου να ενισχύσει τα Κράτη Μέλη στις δράσεις τους για την Ψυχική Υγεία. Η Κοινή Δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και έχει τριετή διάρκεια. Εστιάζει στην υλοποίηση δύο καλών πρακτικών στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, εκείνων του Βελγίου (“Μεταρρύθμιση του Συστήματος Ψυχικής Υγείας”)  και της Αυστρίας (“Πρόληψη Αυτοκτονιών”).

Ο ΕΟΔΥ έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Υγείας ως Εθνική Αρμόδια Αρχή για τη συμμετοχή στην Κοινή Δράση. Ειδικότερα,  έχει αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της Κοινής Δράσης αναπτύσσοντας και συντονίζοντας ένα εκτενές δίκτυο 135 ατόμων από 39 φορείς, οι οποίοι εργάζονται για την υλοποίηση πάνω από 25 πιλοτικών εφαρμογών στις 21 ευρωπαϊκές χώρες που μετέχουν στη δράση.

Ο ΕΟΔΥ συντονίζει επίσης δύο συμβουλευτικές επιτροπές του έργου, την Επιτροπή Πολιτικής των Κρατών Μελών (Member States Policy Committee), που διασφαλίζει τη δέσμευση των εθνικών υπουργείων στην υλοποίηση των προαναφερόμενων βέλτιστων πρακτικών και το Φόρουμ των Ενδιαφερόμενων Φορέων (Stakeholder Forum). Αυτό το τελευταίο, στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών φορέων (EUCOMS, EUFAMI, Euro Healthnet, GAMIANEurope, IASP, MHE, EAAD, EUPHA Public mental health section, ENUSP, EPA καθώς και του WHO Europe και του OECD), παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς να εκθέσουν τις απόψεις, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες τους και να παρέχουν καθοδήγηση για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι